Regulamin platformy zakupowej halim.abstore.pl

Regulamin platformy zakupowej halim.abstore.pl


Rozdział I — Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z Platformy Zakupowej oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej halim.abstore.pl przez HALIM SP. Z O.O.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
    a) adres poczty elektronicznej: platforma@halim.pl
    b) telefonicznie pod numerem:
    Częstochowa     tel. +48 660 742 870
    Łódź        tel. +48 668 459 298
    c) formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.halim.pl
3. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników z Platformy Zakupowej halim.abstore.pl i jest dostępny na Platformie Zakupowej w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

Rozdział II – Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Klient – oznacza przedsiębiorców, na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
4. Klient hurtowy – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia towarów określonych na Platformie Zakupowej do dalszej odsprzedaży.
5. Klient biuroserwisowy – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia towarów określonych na Platformie Zakupowej na potrzeby wyposażenia biura.
6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Hurtowni Internetowej. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
9. Platforma Zakupowa – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia.
10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Regulamin – niniejszy dokument.
12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Platformy Zakupowej.
13. Sprzedawca – HALIM SP. Z O.O., ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000379596, NIP: 949-21-69-079, REGON: 241876790.
14. Towar – oznacza produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


Rozdział III — Rejestracja i warunki korzystania z Platformy Zakupowej

1. Platforma Zakupowa świadczy usługi w zakresie sprzedaży towarów oraz prowadzenia Konta Klienta wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców.
2. Wszystkie Produkty oferowane na Platformie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Na wszystkie Produkty sprzedawane na Platformie Zakupowej, Halim Sp. z o.o. wystawia faktury VAT.
4. W celu złożenia zamówienia na Platformie Zakupowej halim.abstore.pl oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia na Platformie Zakupowej.
6. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej www.halim.pl (zakładka Platforma Zakupowa) i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się
z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Rozdział IV – Sprzedaż

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Klient może składać zamówienia na Platformie Zakupowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

Rozdział V – Płatność i dostawa

1. Ceny na Platformie Zakupowej zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto i brutto, przy czym ceny Towarów widoczne są po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu na Konto Klienta.
2. Płatności mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy, kartą płatniczą, gotówką (przy dostawie lub odbiorze osobistym).
3. Czas realizacji zamówienia zależny jest od specyfiki dostawy i typu zamówienia. Standardowo wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w w/w określonym terminie Sprzedawca przed jego upływem informuje o tym Kupującego, wskazując jednocześnie nowy termin dostawy.
4. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem operatora logistycznego lub transportu Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn leżących po stronie doręczyciela.
5. Koszty dostawy:
a) Dla klientów hurtowych przy zamówieniu na kwotę netto 700 zł po rabacie i powyżej ponosi Platforma. (Z wyłączeniem papieru ksero)
b) Dla klientów biuroserwisowych przy zamówieniu na kwotę netto 150 zł po rabacie i powyżej ponosi Platforma. (Z wyłączeniem papieru ksero)
c) Koszty dostawy w pozostałych przypadkach ponosi Klient zgodnie z cennikiem dostawy.

Rozdział VI – Reklamacja

1. W przypadku niezgodności Produktów z umową, Klient powinien  pod rygorem  utraty  uprawnienia  z tytułu rękojmi niezwłocznie zgłosić reklamację w formie pisemnej na adres Halim Sp. z o.o., ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa, e-mail: platforma@halim.pl Należy opisać charakter niezgodności i określić oczekiwania wobec Sprzedawcy.
2. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni. Jeśli sprawa będzie wymagała opinii rzeczoznawcy termin ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 30 dni.
3. Gdy realizacja żądania Klienta wiąże się z koniecznością dostawy niewadliwego Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

Rozdział VII  – Usługi Nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne poprzez prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w § V ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Platformy Zakupowej, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Jak również dostępu do wystawionych Faktur, ich płatności i należności.
5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Platformy Zakupowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.  

Rozdział VIII — Warunki świadczenia usług

1. Warunkiem korzystania z usług Platformy Zakupowej jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dowolny system operacyjny w wersji aktualnie wspieranej przez jego producenta,
c) przeglądarka internetowa w wersji aktualnie wspieranej przez jej producenta,
d) użytkownik powinien mieć uprawnienia do zmian w konfiguracji przeglądarki,
e) akceptacja plików "cookies" przez przeglądarkę internetową,
f) posiadanie własnego aktywnego adresu poczty elektronicznej.
W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z platformy może być utrudnione lub niemożliwe.
2. Właściciel serwisu informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam, itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, że jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz że posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.


Rozdział  IX  — Przerwy techniczne, awarie i błędy w działaniu serwisu

1. Właściciel Platformy Zakupowej zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel Platformy Zakupowej stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Platformy Zakupowej nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec.
2. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach technicznych są umieszczane na stronie halim.abstore.pl.
3. W celu rozwoju Platformy Zakupowej oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel Platformy Zakupowej zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne, tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

Rozdział X— Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z usług Platformy Zakupowej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117).
2. Cała treść stron internetowych Platformy Zakupowej chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela platformy.
3. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronach internetowych Platformy Zakupowej, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronach internetowych Platformy Zakupowej, w tym w szczególności zdjęć produktów czy ich opisów, jest niezgodne z prawem.

Rozdział XI— Dane osobowe

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:
HALIM Sp z o.o.
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
telefon kontaktowy: + 48 368 17 27,
e-mail kontaktowy: halim@halim.pl,
2. Użytkownik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na Platformie Zakupowej oraz w procesie korzystania z Platformy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do utworzenia Konta.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu złożenia przez Użytkownika Zamówienia na produkty, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Halim Sp. z o.o.. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na poniższy adres e-mail: halim@halim.pl.
6. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres siedziby firmy, funkcja, adres e-mail, telefon,
7. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach dokonania rejestracji, założenia konta na Platformie Zakupowej, przekazywania informacji o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę, przekazywania informacji handlowych, prowadzonej korespondencji – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Administratora, klienci Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. obsługa prawna, obsługa księgowa, obsługa IT, Kurierzy, Operatorzy Pocztowi).
11. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, a w pozostałym zakresie – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
12. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres
e-: halim@halim.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.
13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14. Podane przez Użytkownika dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

Rozdział XII— Postanowienia końcowe

1. Właściciel Platformy Zakupowej ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie halim.abstore.pl o zmianie Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania i przez ten okres będą wyraźnie zaznaczone, tak, aby Użytkownik mógł je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.